بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

مجمع روحانيون مبارز!، به كجا چنين شتابان؟! كمی تأمل.

صاحب اين سطور، امروز و ديروز يعنی دوم و سوم تيرماه 1388، بيانه‌ا‌ی تأمل برانگيز و عبرت‌آموز و دوست‌گداز و دشمن‌نواز، از مجمع روحانيون مبارز را، به همراه پيشنهادی بسيار شگفت و به اصطلاح كارشناسانه‌(!)، از دو وزير حرفه‌ای و مجرب اين مجمع در دولت‌های گذشته،‌ به شورای محترم نگهبان، با دقت قرائت كرد و سخت پريشان و اندوهناك شد.

به رغم نصيحت برخی از ناصحان، و توصيه‌ی بعضی از آشنايان كه از بازی‌های پرخطر سياست اطلاع دارند، و عبارت است از : "زادسر در شرايط فعلی، بهتر آن است كه سخن نگويی و مطلب ننويسی"، سكوت را برنتابيده و با سرمايه‌ی خدادادی قلم و به قصد قربت و سود رسانی، نكاتی را جهت استحضار ملت شريف ايران و تذكاری به حضرات محترمی كه در كسوت مقدس روحانيت می‌باشند و ظاهراً نگران هم به نظر می‌رسند، به رخ كشيده و برجسته ‌بسازد:

اول – در كمال تأثر و تأسف، عده‌ای از حجج اسلام مجمع روحانيون مبارز، با آن سابقه‌ی مديريتی و انتخاباتی غيرقابل انكاری كه از اكثرشان برجای مانده است، كه بخش سوم اين نوشتار گوشه‌های مختصری از عملكرد دو نفر از آنان را آشكار می‌سازد، اينك سخنانی را بر زبان می‌رانند كه برای اهل سياست قابل توجيه نيست، و مطالبی را می‌نويسند كه ارباب قلم را به حيرت انداخته است، و بيانه‌هايی را منتشر می‌كنند كه در رسانه‌های صهيونيسم بين‌الملل انعكاس گسترده پيدا كرده و اهل "سيا"، "اينتليجنت‌سرويس"، "موساد"، "آر جی"، و "بی  ان دی"، را به كف‌زنی و سوت‌كشی، وا داشته است، و اجمالاً آدم‌كشان و آشوب‌گران و غارت‌گرانی را مؤيد شده‌اند كه اهل ايمان و اسلام در ايران و جهان، دلايل اين نوع عملكردشان را، درك نكرده و قبول ندارند.

نكند خدای ناكرده اينان، سخنان صريح، سخيف، زشت و متعفن رؤسای جمهوری امريكا و فرانسه، و صدراعظم آلمان و نخست وزير انگليس و رئيس رژيم صهيونيستی را هم، جزو توهمات و رمالی مورد ادعای بعضی‌ها، عليه بعضی‌های ديگر، می‌دانند. نه خير، اين‌ها نه توهم است و نه رمالی، بلكه حقيقت و واقعيت‌های محضی هستند كه همه‌ی مردم ايران و جهان آن‌ها را شنيده‌اند. شايد بعضی از اعضای محترم مجمع مذكور، نعوذبالله، خودشان گرفتار توهمات شده‌اند، و گمان كرده‌اند كه دشمنان دركمين نشسته‌ای كه حدود نيم قرن است كه از امام خمينی و روحانيت واقعی كه رهرو حضرتش بوده است، سيلی‌ها خورده‌اند، با آنان مدارا خواهند كرد!؟، حاشا و كلا، چنين ديدگاهی اگر چه محتمل است ولی بسيار بعيد است.

 آيا اين اكثراً مقامات محترم دولت‌های سابق و اسبق، ملاحظه نكرده‌اند كه در ورودی سفارت‌خانه‌های استعمار پير انگليس كه روباه صفت است و گرگ مرام، و استراليا، فرانسه، ايتاليا و . و . . . كه پيروان انگليسند، به روی آشوبگران آدم‌كش، آتش‌زن، تخريب ساز و دروغ‌پرداز، باز است و از آن جنايتكاران به گرمی استقبال می‌شود؟!، و به اين وطن ‌فروشان، پناه داده می‌شود ! و بالاتر و عجيب‌تر از همه چيز اين است كه، علنی از اين دزدان حرفه‌ای و متعرضين به جان و مال و ناموس مردم، دعوت می‌شود كه به ميهمانی سفارت‌خانه‌ی مذكور، بروند.

 چرا اين جمع، از جمعی متشكل و روحانی، مدعيان علنی براندازی جمهوری مقدس اسلامی كه ارمغان خمينی كم نظير است را، محكم محكوم نكرده و جدی خواهان مجازات عواملشان نشده‌اند؟!، آيا اگر اين جانيان از خدا بی‌خبری كه در عراق، افغانستان و پاكستان و فلسطين و . و. . . ، و زندان‌های مخوف و قرون وسطايی «ابوغريب» و «گوانتامانو» و . و . . . چنان كرده و می‌كنند، خدای‌ناكرده در ايران اسلامی به قدرت می‌رسيدند، كه ان شاءالله به گور ببرند، با حجج اسلام مجمع روحانيون مبارز چه می‌كردند؟، يقين بدانند و ذره‌ای هم شك نكنند كه اين به اصطلاح زيبا صورتانی كه حقيقتاً زشت سيرت هستند، نامبردگان محترم را بسيار ارزان به جوغه‌‌های اعدام می‌سپردند و اربابان آنان، قبل از هركس و هرچيز، به سراغ اينان و مجمع‌شان می‌رفتند، زيرا آن‌ها نيز اعتقاد دارندكه نبايد به عهد شكنان اعتماد كرد.

دوم -  حجج اسلام محتشمی‌پور و موسوی‌لاری، و نمونه اين دو محترم كه هميشه‌ی بعد از پيروزی شكوهمند انقلاب مقدس اسلامی، نان امام خمينی كبير سلام الله عليه، را خورده‌اند و اكنون نيز، بيش از ريع قرن(25 سال)، در جايگاه‌های رفيع و موقعيت‌های بلند نظام مبارك جمهوری اسلامی قرار داشته‌اند و قريب به سه دهه حقيقتاً حكومت كرده‌اند و هركاری را كه دوست داشته‌اند، فاعل شده‌اند لطفاً، لطف كنند و فعلاً دندان بر روی جگر بگذارند و چندسالی هم صدارت رقيبان خود را تحمل بكنند، و با اصلاح خود و عمل كردن به وصايای امام قدس‌سره، و تبعيت از جانشين فرزانه‌اش مدظله‌العالی، سعی وافر به كار ببندند تا با سازوكارهای قانونی جمهوری اسلامی امام خمينی، دوباره به قدرت برگردند و ريش سفيد شده‌ی خود را با ولايت مطلقه‌ی فقيه مورد تأكيد و عنايت امام خمينی كه ساليان سال با تمسك به آن، بر اريكه‌ی قدرت سوار بوده‌اند، سفيدتر بگردانند. به راستی مجمع روحانيون مبارز، راجع به مواضع بيگانه‌پسند اخير اكثر اعضايش، چه پاسخی به امام زمان عليه‌السلام و امام خمينی قدس‌سره، خواهد داد؟.

سوم - اين تعامل كننده با پنج دولت و سه رئيس جمهور، در اين برهه‌ی خاص و سرنوشت‌ساز از تاريخ ملت ايران، برخود فرض می‌داند كه بخشی از عملكرد مديريتی و انتخاباتی دو وزير محترم سابق كشور از جمع اين مجمع را، با ابراز تأسف شديد، تقديم ملت ايران بنمايد، باشد كه مفيد فايده واقع بگردد :

ممكن است كه همه‌ی ملت ايران در جريان عملكرد مديريتی و انتخاباتی حجج اسلام محتشمی‌پور و موسوی‌لاری و استانداران، فرمانداران و بخشداران محترمشان، قرار نگرفته باشند، وليكن اين قلم، با اطلاع عرضه می‌دارد كه مردم عزيز و شريف تعدادی از شهرستان‌ها، آگاهی كافی و تجربه‌ی وافی از قول و فعل اين دو وزير سابق، و منصوبان صددرصد فقط جناحی اين دو را دارند و می‌دانند كه بعضاً اين حضرات محترم، با قدرت صدرصدی دولت و استفاده‌ی كامل از همه‌ی امكانات دولتی و عناصر سياسيی‌شان در كميته‌ی انقلاب وقت، و دادن انواع وعده‌های پستی و مديريتی و توزيع اقلام مورد نياز مردم خصوصاً كود شيمايی، سيمان، زمين‌كشاورزی و مسكونی و تشكيل شركت تعاونی‌های آن‌چنانی، و . و . . . ، چگونه در انتخابات‌های گوناگون (نخست‌وزيری جناب ميرحسي موسوی) و (رياست جمهوری جناب خاتمی)، نامزد دلخواه خود را از صندوق‌ها، به در می‌آوردند، كه شورای محترم نگهبان به دلايل انواع تقلبات قابل تصور، آن‌ها را ابطال كرده است. چه خوب است كه شورای محترم نگهبان خلاصه‌ای از عملكرد دو وزير محترم مورد نظر را، در انتخابات‌های متعدد و شهرستان‌هايی مثل . . .  و حتی خود تهران، برای آگاهی مردم عزيز ايران منتشر بسازد، تا بدانند كه ای‌بسا مبنای پيشنهاد اينان به شورای نگهبان، آن پيشينه‌ باشد. ممكن است كه بدگمانی و ادعاهای فعلی اينان راجع به انتخابات دهم رياست جمهوری، خدای ناكرده، ريشه در عملكرد گذشته‌ی خودشان داشته باشد.

جناب آقای محتشمی‌پور، حتماً به ياد دارند كه در  انتخابات دوره‌ی سوم مجلس شورای اسلامی، عوامل جناب ايشان در يك حوزه‌ی انتخابيه، با يك دسيسه‌ی از پيش طراحی شده، صندوق‌های . . . را،  به آتش كشيدند و چه بلاها را كه بر سرمردم بی‌گناه آن ديار كه نياوردند و چگونه آن تازه داماد بی تقصيرِ، رحمت الله عليه را، به خاك و خون كشيدند و چندين شبانه روز در آن شهرستان حكومت نظامی برقرار كردند و بسياری از طرفداران نامزدهایی را كه با نامزد دولتی‌ها، رقابت داشتند، در شهرها و روستاها، دستگير كردند و به قصد كشت، كتك زدند، و به ناحق و بدون كمترين گناه و تقصيری،  آنان را شبانه به زندان بردند و سرانجام بعد از چندين روز به دادگاه معرفی كردند، كه بعد از بررسی‌های دقيق بازرسان اعزامی دستگاهای مربوط از تهران، و ابطال آن انتخابات توسط شورای محترم نگهبان، و مكشوف شدن حقايق برای دادگاه محترم انقلاب، حكم برائت مطلق كليه‌ی آن دستگير شدگان قربانی شده، صادر شده است، زيرا كه بسياری از آنان، هيچ اطلاعی از به آتش كشيده شدن صندوق‌های رأی توسط عوامل نامزد برنده اعلام شده، كه غالباً مديران وقت بودند، نداشتند،. (از قرار اطلاع، آن حكم موجود است).

چهارم - حجج اسلام مجمع روحانيون مبارز، اجازه بدهند تا به عنوان برادری كوچك، خيرخواه، دلسوز و ولايتمدار، معروض ‌بدارد كه :

به خدا قسم كه راه آيت‌الله خامنه‌ای بزرگ و بزرگوار، همان راه نورانی امام خمينی كبير قدس سره، معمار زبردست و نقش‌آفرين و تاريخ ساز جمهوری اسلامی ايران، می‌باشد، اگر آقايان محترم مجمع شك دارند!، گذشته‌ی خود را كه ديگران از آن به خوبی با خبر هستند، نفی‌ می‌كنند.

برادران دينی و هم‌لباسيان محترم، اين كمترين طلبه، اعتقاد دارد كه شما حضرات محترم، كه از آيت‌الله هاشمی‌رفسنجانی مسلمان‌تر نيستيد و از حضرت ايشان هم به امام نزديك‌تر نبوديد و زيادتر از او هم اسلام را نمی‌شناسيد. حتماً خوانده‌ايد كه جناب هاشمی‌رفسنجانی به اين بنده حقير درگاه پروردگار، فرموند كه : در آنجا كه اختلاف پيدا كنم ، دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی را كه ولی امر و ولايت فقيه هستند، حجت شرعی دانسته و اطاعت می‌كنم.

اين برادران كه اكثراً و اجمالاً گذشته‌ی خوب و انقلابی دارند و بعضاً نيز احكام مباركی را از امام خمينی دريافت كرده‌اند، شك نكنند كه دستور خامنه‌ای كبير، فرمان خمينی اكبر است و اطاعتش واجب. هنوز هم دير نشده است و امكان دوباره وزير شدن امثال محتشمی‌پوری كه ما می‌شناختيم و رئيس مجلس شدن مانند كروبی كه تا انتخابات دهم می‌ديديم، در جمهوری اسلامی، از بين نرفته است. طبل جدايی نكوبند و راهی به غيراز ولايت فقيه را نپيمايند كه خير دنيا و آخرت جمله‌ی ما در اين است.

شايد دوستانی بدانند كه اين نويسنده، از برخی از گفتارها و پاره‌ای از كردارهای رئيس جمهور فعلی، گله‌مند است، ولی گواهی می‌دهد كه دكتر احمدی‌نژاد به هرطريق كه بود، نظر مردم ايران را جلب كرد و توانست رأی اكثريت مردم شريف ايران را به دست بياورد و خدا را براين مدعا ناظر می‌داند، اين طلبه‌ی بسيجی، به عنوان يك كارشناس انتخابات‌ و مطلع و مجرب از پيچ وخم های آن، شهادت می‌دهد كه برابر آگاهی‌های شخصی‌اش كه نتيجه‌ی بحث و فحص خودش از جای جای ايران اسلامی می‌باشد، اكثريت مطلق آرای مردم ايران را كه امام خمينی آن‌ها را ميزان می‌دانستند، متعلق به آقای دكتر احمدی‌نژاد رئيس جمهور منتخب دهم،می‌داند. كما اين‌كه قبل از انتخابات، به دوستانی عرض می‌كرد كه، احمدی‌نژاد بعد از اولين مناظره، برنده‌ی انتخابات شد، و اين مطلب را در مقاله‌ای كه به دلايلی آن را منتشر نساخت، مكتوب نيز كرده است.

 مجمع محترم روحانيون مبارز مطمئن باشند كه نامزدهای آنان نتوانستند به هر طريق كه بود، نظر اكثريت مردم ايران را جلب بكنند و آرای آنان را، از آن خود بگردانند، بنا براين نامزدهای مطمح نظر خود و عده‌ای از طرفداران احساسی و عاطفی‌شان را، به آرامش دعوت بكنند و نه بالعكس، و از آن‌ها بخواهند كه پی‌گير مطالباتشان از راه‌های قانونی باشند و نه با اردوكشی خيابانی، كه متأسفانه شد آنچه كه نبايد می‌شد.

به خدا قسم كه دشمنان می‌خواستند به بهانه‌ی تقلب در انتخابات، نظام مبارك جمهوری اسلامی را كه ارمغان امام خمينی و ميراث چندصدهزار شهيد، جانباز و آزاده است را، سرنگون بكنند كه الحمدلله نتوانستند، به دشمن اعتماد كردن نه شيوه‌ی پيروان خمينی سترگ است و نه طريق مريدان خامنه‌ای كبير باشد، و راه بازماندگان شهيدان والامقام هم كه قطعاً نيست. ای كاش كه بيايند و دست در دستِ دست اندركاران نظام و انقلاب اسلامی بدهند و جمهوری اسلامی را كه اميد مسلمانان دردمند جهان و متكای مستضعفان آزاده‌ی گيتی است، پاسدار و حافظ باشند، وگرنه، «نه از تاك نشان خواهد ماند و نه از تاك ‌نشان».

مجمع روحانيون مبارز به كجا می‌روند؟، آن‌هم چنين شتابان!، كمی تأمل كرده، و باور بفرمايند كه پايان اين راه تاريك "ناكجا آباد"، خواهد شد، اگر به جاده‌ی اصلی و علامت‌گذاری شده‌ توسط امام خمينی عزيز و كبير كه اينك راهبرش خامنه‌ای عزيز و فرزانه است، بر نگردند، عاقبت به خير نخواهند شد كه : «"الیمین و الشمال مضله، و طریق الوسطی هی‌الجاده" حضرت علی (ع)».

آقايان يقين بدانند كه عندالله جلت عظمته، و عند‌الرسول صلی‌الله عليه و آله و سلم، هيچ عذر موجهی ندارند و قلب نازنين دل‌آرای جهان خلقت حجت‌ثانی عشر عجل‌الله تعالی فرجه‌الشريف و نايب برحقش، و روح پرفتوح امام خمينی رضوان الله عليه، و جانشين شايسته‌اش را هم  . . . . ؟!.

خدايا همه‌ی ما را به راه راست هدايت بفرما، آمين يا رب‌العالمين.

اللهم اجعل عواقب امورنا خيراً

نماينده‌ی مردم شریف جیرفت و عنبرآباد در

دوره‌های چهارم، پنجم و هفتم مجلس شورای اسلامی

طلبه‌ی بسيجی؛ زادسرجيرفتی

تهران، 1388/04/03

نوشتن دیدگاه
تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید زادسرجیرفتی: مردم مسلمان با حضور یك‌پارچه در عید فطر تمام كدورت‌ها را دور ریخته و پس از یك ماه عبادت ، دل‌هایشان آماده یك زندگی مملو از معنویت و شادابی می‌شود ادامه . . . گروه استانها / حوزه همدان...

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل تمدن های تاریخی و مانا، در کنار آب ها و رودخانه‌ها، توسط کسانی که محل استقرار خود را، موطن همیشگی برگزیده اند، ساخته، پرداخته، و عالم گیر شده‌اند. بنابراین استعمال کلمه تمدن هلیل، غلط، غیرراست، و جیرفت زدا خواهد بود. احتمالآ در خاطر مبارکتان باشد که سال های سال...

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388 بنده‌ شك ‌ندارم ‌كه ‌جریان ‌نفاق، ‌كه ‌دست‌ نیاز به سوی ‌ترامپ ‌دراز كرده ‌است، هیچ آخوندی چه خوب و چه بد مثل خاتمی را، هیچ وقت قبول نداشته و ندارد، طراحان طرح آشتی ملی، به‌ چیزی ‌كمتر از سرنگونی نظام جمهوری ‌اسلامی ‌ایران و تسلط مجدد امریکا، رضایت ‌نخواهند...

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را تو در کمین نشسته‌ای تا انتقام ناکامی‌های چهل ساله‌ات را، از تار، تنبور، وافور، کاباره، رقاصه‌ها، قمار، شراب، مستی‌ها شبانه، خوردن و بردن شاهانه، و . و ...، همه و همه را، از امام و مولا و مقتدای مؤمنان و شهیدان و آزادگان، حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی، بگیری، که مثل...

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری قلم و بیان زادسرجیرفتی, [21.07.17 17:35] https://www.instagram.com/p/BWzzK9djf_b/ زادسرجیرفتی: از عید سعید فطر و شعر حماسی دکتر میثم مطیعی، و سخنان امروز نماینده محترم دانشجویان، قبل از خطبه‌های نماز جمعه، بوی خوش انقلاب و عصیان اهل ولاء، علیه اشرافیگری و کداخداپرستی استشمام می‌شود. به گمانم طولی نکشد که شعار "روحانی امریکایی،...

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره ما که جزو انقلابیان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، به راه، آمان و اهدافمان، آگاه، مؤمن، مصمم و جدی بودیم، و اکنون نیز، و تا زنده هستیم ان‌شاءالله چنینیم. بنده و مانند نگارنده، یقین و ایمان داشتیم که شکنجه دیدن در راه خدا، ثواب دارد، سرباز امام زمان علیه‌السلام...

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش امریکا که مثل کشور ما که نیست که رئیس جمهور بتواند حتی خدای‌ناکرده ساز مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران را هم، کوک کند. یا عناصر مخالف اصل نظام را، مسؤولیت بدهد. یا مقابل حکومت پنهان (رهبری) امریکا بایستد، هرگز، کما...

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2)

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2) اغلاط املایی تا دلتان بخواهد. زیاد خوانده و می‌خوانیم که "خواهش می‌کنم"، را خواهشاً می‌نویسند؟ "ثانیا"، را دوماً، "ثالثاً" را سوماً، ...، "تاسعاً"، را نهماً، و قس علی هذا. حالا هرچه بگویید آقا، در زبان فارسی تنوین نداریم. شما دکتر شدید، فوق لیسانس گرفتید، نماینده مجلس بوده‌اید، باید...

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان در استخر اختصاصی فرح دیبا در کوشک، و در حال شنا و در کمال سلامت جسم و تن، دعوت حق را لبیک گفته است، و اینک کسی نمی‌تواند به سبب مرگ اینچنینی آن مرحوم، بر نظام مردمسالاری دینی، انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای عظیم‌الشأن مدظله‌العالی، انقلابیون ولایتمدار، حزب‌الله راستین، اصول‌گرایان...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ... كسانی در انگلستان موفق شدند دكترا بگیرند كه تز دكتراشان را آنان برایشان معین كرده‌اند و اطلاعات ریز را از اینان گرفته‌اند، مثلاً گفته‌اند شما تز دكترایت را راجع به ایلات و قبایل ایرانی، شما راجع به ساخت و ساز مسكن در ایران، شما راجع به عملكرد سپاه پاسداران از...