تذكرات‌به‌مسؤولين‌اجرايي‌كشور

جلسه‌6ـ

خدمت‌رياست‌محترم‌جمهوري‌درخصوص‌دستورلازم‌جهت‌واگذاري‌زمينهاي‌زراعي‌زيرسد جيرفت‌به‌نيروهاي‌متعهد وحزب‌اللهي‌جيرفت‌.

جلسه‌13ـ

به‌وزيرمحترم‌راه‌و ترابري‌درخصوص‌تأمين‌اعتبارلازم‌جهت‌عمليات‌مرمت‌وتعريض‌جاده‌مهم‌جيرفت‌ـ بلوك‌ـ كهنوج‌.

جلسه‌14ـ

به‌وزيرمحترم‌نيرو در خصوص‌تسريع‌در كار بهره‌برداري‌از سدجيرفت‌.

جلسه‌20ـ

خدمت‌رياست‌محترم‌جمهوري‌درمورددستور جبران‌خسارات‌وارده‌بركشاورزان‌منطقه‌جيرفت‌،كهنوج‌در خصوص‌صيفي‌جات‌ونيزتوجه‌به‌صادرات‌خرماي‌منطقه‌

جلسه‌25ـ

خدمت‌رياست‌محترم‌جمهوري‌درخصوص‌صدور دستوربررسي‌دلايل‌عدم‌واگذاري‌(3200) هكتار زمينهاي‌زير سدجيرفت‌به‌مردم‌منطقه‌

جلسه‌28ـ

به‌وزيرمحترم‌بهداشت‌، درمان‌و آموزش‌پزشكي‌در خصوص‌جلوگيري‌ازبرخوردهاي‌نامناسب‌بعضي‌ازمديران‌شبكه‌بهداشت‌، درمان‌وآموزش‌پزشكي‌استان‌كرمان‌درشهرستان‌جيرفت‌.

جلسه‌33ـ

به‌وزيرمحترم‌كشور در مورد صدور دستورفوري‌جهت‌احداث‌ساختمان‌انتظامي‌جيرفت‌وتسريع‌در راه‌اندازي‌واحدشماره‌گذاري‌خودرودر شهرستان‌جيرفت‌.

جلسه‌40ـ

به‌وزيرمحترم‌كشور در خصوص‌تبديل‌بخش‌عنبرآباد به‌شهرستان‌وارتقاءدرجه‌ناحيه‌انتظامي‌استان‌كرمان‌

جلسه‌41ـ

به‌وزيرمحترم‌راه‌و ترابري‌در خصوص‌صدور دستورجهت‌احداث‌جاده‌كمربندي‌جيرفت‌وجاده‌شهر كرمان

.ـبه‌وزيرمحترم‌نيرو در مورد تعيين‌تكليف‌وضع‌آب‌كشاورزي‌واصلاح‌تونل‌آبرساني‌وتعمير سد مخزني‌جيرفت‌.ـ

خدمت‌رياست‌محترم‌جمهوري‌در خصوص‌صدور دستور درتخصيص‌اعتبارات‌ملي‌واستاني‌و اعتبارلازم‌جهت‌احداث‌جاده‌كمربندي‌جيرفت‌.

جلسه‌44ـ

به‌وزيرمحترم‌نيرو نسبت‌به‌تأمين‌آب‌مورد نياز طرح‌هفت‌باغ‌وهفت‌آسمان‌ازمنابع‌ديگر آبي‌استان‌و تأمين‌روشنايي‌شهرك‌شهيدبهشتي‌جيرفت‌

جلسه‌48ـ

به‌وزيرمحترم‌نفت‌درخصوص‌تأمين‌نفت‌و فرآورده‌هاي‌ديگر خصوصاًبنزين‌واحداث‌انبار نفت‌در شهرستان‌جيرفت‌

جلسه‌97ـ

تذكرات دوره‌ پنجم ‌به‌مسؤولين‌اجرايي‌كشور

به‌وزيرمحترم‌نيرو در خصوص‌تسريع‌در اجراي‌سد شور واحداث‌سدهاي‌مناسب‌برروي‌رودخانة‌گرم‌سالاررضاورودخانه‌رودفرق‌.

جلسه‌110ـ

به‌وزيرمحترم‌كشور در خصوص‌تسريع‌در تأسيس‌واحدشماره‌گذاري‌جيرفت‌درمركز شهرستان‌.ـ

به‌وزير محترم‌مسكن‌و شهرسازي‌در خصوص‌اجراي‌طرح‌بهسازي‌مردهك‌مركزدهستان‌مردهك‌ازتوابع‌بخش‌بزرگ‌عنبرآباد جيرفت‌

جلسه‌111ـ

خدمت‌رياست‌محترم‌جمهوري‌درخصوص‌صدور دستوربه‌مقامات‌مسؤول‌جهت‌تهيه‌لايحه‌استان‌جيرفت‌

.ـبه‌وزير محترم‌جهاد سازندگي‌در خصوص‌احداث‌و اصلاح‌جاده‌ها وبرق‌رساني‌به‌روستاهاي‌محروم‌منطقه‌

جلسه‌118ـ

به‌وزيرمحترم‌دادگستري‌در خصوص‌تسريع‌در تأسيس‌دادگاه‌مستقل‌دربخش‌عنبرآبادواحداث‌ساختمان‌مناسب‌جهت‌دستگاه‌قضايي‌جيرفت‌.

جلسه‌131ـ

به‌وزيرمحترم‌آموزش‌و پرورش‌نسبت‌به‌تعطيلي‌مدارس‌عنبرآباد وجيرفت‌.ـ

به‌وزير محترم‌نيرونسبت‌به‌برق‌رساني‌به‌روستاهاي‌محروم‌توابع‌دهستانهاي‌دلفاردومردهك‌

جلسه‌133ـ

به‌وزيرمحترم‌جهادسازندگي‌درخصوص‌جلوگيري‌ازبرخوردهاي‌غيراصولي‌مديريت‌جهادجيرفت‌.

جلسه‌140ـ

خدمت‌رياست‌محترم‌جمهوري‌درخصوص‌توجه‌جدي‌به‌مسايل‌آموزشي‌ورزش‌كشورخصوصاًفوتبال‌،مسايل‌ورزشي‌جوانان‌ورزشكار جيرفتي‌.ـ

به‌وزيرمحترم‌آموزش‌و پرورش‌درخصوص‌رفع‌نواقص‌مهم‌مدرسه‌راهنمايي‌ولايت‌جيرفت‌.  

جلسه‌141ـ

به‌وزيرمحترم‌راه‌وترابري‌درخصوص‌افزايش‌پروازهواپيماهاي‌آسمان‌به‌جيرفت‌وشروع‌عمليات‌اجرايي‌جاده‌جيرفت‌ـبلوك.ـ

خدمت‌رياست‌محترم‌جمهوري‌درخصوص‌دستور ارتقاءناحيه‌انتظامي‌كرمان‌ازدرجه‌3 به‌درجه‌2.

جلسه‌142ـ

به‌وزيرمحترم‌نيرو در خصوص‌برق‌رساني‌به‌روستاها و شهرك‌شهيدبهشتي‌جيرفت‌.

ـخدمت‌رياست‌محترم‌جمهوري‌در خصوص‌صدور دستوربه‌مسؤولين‌ذيربط‌جهت‌حل‌مشكل‌صادرات‌فرش‌وتوجه‌به‌توليدكنندگان‌خرما

جلسه‌143ـ

به‌وزيرمحترم‌بهداشت‌، درمان‌و آموزش‌پزشكي‌درخصوص‌رفع‌نواقص‌بيمارستان‌امام‌خميني‌درامر دارو و تجهيزات‌پزشكي‌وتأمين‌پزشك‌موردنياز شهرستان‌جيرفت‌

جلسه‌146ـ

به‌وزيرمحترم‌معادن‌و فلزات‌درخصوص‌بررسي‌وضعيت‌انواع‌معادن‌احتمالي‌درشهرستان‌جيرفت‌

جلسه‌154ـ

به‌وزيرمحترم‌كشور درخصوص‌تأسيس‌شهرداري‌مستقل‌در منطقه‌نوساز شهرجيرفت‌

جلسه‌155ـ

به‌وزيرمحترم‌كشور در خصوص‌جلوگيري‌از كارشكني‌هاي‌معاونت‌امورعمراني‌استانداري‌كرمان‌درطرحهاي‌عمراني‌جيرفت‌، احداث‌شهربازي‌و پارك‌تفريحي‌درجيرفت‌توسط‌ شهرداري‌.ـ

به‌وزيرمحترم‌جهادسازندگي‌درخصوص‌اصلاح‌قانون‌تفكيك‌وظايف‌وزارتخانه‌هاي‌جهادسازندگي‌،كشاورزي‌وتأسيس‌سازمان‌جهادسازندگي‌جيرفت‌

جلسه‌156ـ

به‌وزيرمحترم‌فرهنگ‌و ارشاد اسلامي‌درخصوص‌جلوگيري‌از چاپ‌مطالب‌وتصاويرموهن‌بعضي‌از جرايد كه‌با مباني‌اسلام‌وانقلاب‌مغايرت‌دارد

جلسه‌174ـ

به‌وزيرمحترم‌كشور در خصوص‌تسريع‌درعمليات‌تعريض‌خيابان‌طالقاني‌جنوبي‌جيرفت‌،الحاق‌محله‌سرجاز به‌شهر جيرفت‌،احداث‌جاده‌كنارگذر جيرفت‌و احداث‌پل‌عنبرآباد ـ درياچه‌

جلسه‌185ـ

به‌وزيرمحترم‌راه‌و ترابري‌درخصوص‌جلوگيري‌ازبرخوردهاي‌غيراصولي‌مسؤولين‌شركت‌هواپيمايي‌ماهان‌.

جلسه‌199ـ

به‌وزيرمحترم‌نيرو در خصوص‌احتساب‌نرخ‌برق‌مصرفي‌درشهرستانهاي‌گرمسيري‌جيرفت‌،كهنوج‌همانند سايرشهرستانهاي‌گرمسيري‌كشور.ـ

به‌وزير محترم‌جهاد سازندگي‌در خصوص‌تأسيس‌سازمان‌جهادسازندگي‌شهرستان‌جيرفت‌.

جلسه‌214ـ

به‌وزيرمحترم‌كشور درخصوص‌تقويت‌منطقة‌انتظامي‌جيرفت‌ازلحاظ‌نيروي‌انساني‌،احداث‌پاسگاهها، تأمين‌خودرو،اجراي‌طرح‌تعريض‌خيابان‌طالقاني‌شمالي‌جيرفت‌ونظارت‌بيشتر بر عملكردفرمانداري‌جيرفت‌.

جلسه‌216ـ

به‌وزيرمحترم‌دادگستري‌درخصوص‌احداث‌ساختمان‌اداري‌مناسب‌جهت‌دادگستري‌جيرفت‌وبخش‌عنبرآباد ورفع‌مشكلات‌قضات‌. ـ

به‌وزيرمحترم‌بهداشت‌،درمان‌وآموزش‌پزشكي‌درخصوص‌تأمين‌تجهيزات‌پزشكي‌موردنياز بيمارستانهاي‌امام‌خميني‌وآيت‌اللهكاشاني‌جيرفت‌وادامه‌عمليات‌احداث‌ساختمان‌دانشكده‌پرستاري‌جيرفت‌

به‌وزير محترم‌آموزش‌و پرورش‌درخصوص‌جلوگيري‌از عملكرد جناحي‌،سياسي‌مديركل‌آموزش‌وپرورش‌كرمان‌و عزل‌و نصب‌هاي‌غيرمنطقي‌در آموزش‌وپرورش‌جيرفت‌وعنبرآباد

جلسه‌219ـ

به‌وزيرمحترم‌كشور در خصوص‌تأمين‌اتوبوس‌مورد نيازمردم‌جيرفت‌.ـ

به‌وزير محترم‌پست‌، تلگراف‌و تلفن‌در خصوص‌احداث‌ساختمان‌ونصب‌تجهيزات‌مخابراتي‌موردنياز ايستگاه‌دشت‌جيرفت‌

جلسه‌221ـ

به‌وزيرمحترم‌فرهنگ‌و ارشاد اسلامي‌درخصوص‌تأسيس‌دانشگاه‌پيام‌نوردر شهرستان‌جيرفت‌.ـبه‌وزير محترم‌كار و امور اجتماعي‌در خصوص‌رفع‌نواقص‌آموزشي‌وورزشي‌ادارات‌تابعه‌درجيرفت‌.

جلسه‌222ـ

به‌وزيرمحترم‌فرهنگ‌و آموزش‌عالي‌در خصوص‌تأسيس‌دانشگاه‌پيام‌نورشهرستان‌جيرفت‌

جلسه‌230

به‌وزيرمحترم‌فرهنگ‌وارشاداسلامي‌درخصوص‌ممانعت‌ازاستفاده‌سياسي‌خبرگزاري‌جمهوري‌اسلامي

‌جهت‌ تبليغات ‌براي ‌گروههاي‌ خاص‌سياسيـیبه ‌وزير محترم‌ جهاد سازندگي ‌درخصوص ‌حل‌ مشكل ‌راه‌ ارتباطي ‌روستاهاي‌ منطقه ‌وجلوگيري‌از هزينه‌هاي‌غيرضرورتوسط‌ بعضي‌ازافراد

جلسه‌233ـ

به‌وزيرمحترم‌فرهنگ‌و ارشاد اسلامي‌درخصوص‌مساعدت‌نشريات‌متعهد وحمايت‌بيشتراز انتشار ماهنامه‌عاشورا.

جلسه‌239ـ

خدمت‌رياست‌محترم‌جمهوري‌درخصوص‌برنامه‌ريزي‌جدي‌جهت‌رفع‌مشكلات‌امنيتي‌،معيشتي‌، شغلي‌واقتصادي‌كشور.ـ

به‌وزير محترم‌فرهنگ‌و ارشاد اسلامي‌در خصوص‌جلوگيري‌از انتشاراخبارغيرمطبوعاتي‌توسط ‌مديريت‌ خبرگزاري ‌جمهوري‌اسلامي‌ايران‌

جلسه‌272ـ

به‌وزيرمحترم‌جهاد سازندگي‌درخصوص‌احداث‌آسفالت‌وروكش‌آسفالت‌جاده‌هاي‌جيرفت‌،اسفندقه‌، هوكرد، درياچه‌و آب‌برده‌وتأمين‌روشنايي‌روستاها.ـ

به‌وزير محترم‌راه‌و ترابري‌درخصوص‌برقراري‌مجددپروازهاي‌فرودگاه‌جيرفت‌،تأمين‌وروشنايي‌(12) تونل‌مسير جاده‌جيرفت‌ ـكرمان‌وخط‌كشي‌وعلامت‌گذاري‌آن‌

جلسه‌274ـ

خدمت‌رياست‌محترم‌جمهوري‌درخصوص‌تأمين‌اعتبارتوسط‌سازمان‌برنامه‌وبودجه‌درمورد طرحهاي‌سد انحرافي‌تنظيمي‌و شبكه‌آبياري‌وزهكشي‌شهرستان‌جيرفت‌

جلسه‌ 281ـ

به‌وزيرمحترم‌نيرو درخصوص‌تأمين‌آب‌آشاميدني‌وبهداشتي‌جيرفت‌.

جلسه‌284ـ

خدمت‌رياست‌محترم‌جمهوري‌درخصوص‌دستورتخصيص‌(20) دستگاه‌خودروكمك‌داربه‌(20) پاسگاه‌و تأمين‌امكانات‌لجستيكي‌وپرسنلي‌انتظامي‌جيرفت‌.ـ

به‌وزير محترم‌كشور درخصوص‌جلوگيري‌از برخوردهاي‌سياسي‌فرماندارجيرفت‌وبخشداران‌منطقه‌جلسه‌285ـ

به‌وزيرمحترم‌دادگستري‌درخصوص‌تسريع‌دراحداث‌ساختمان‌مناسب‌براي‌دادگستري‌جيرفت‌وتأمين‌اعتبار مورد نيازجهت‌احداث‌ساختمان‌دادگستري‌عنبرآباد.ـ

به‌وزير محترم‌راه‌و ترابري‌درخصوص‌تسريع‌در احداث‌جاده‌راين‌ـحسين‌آبادـ درب‌بهشت‌و روكش‌آسفالت‌جاده‌جيرفت‌ـ بلوك‌

جلسه‌287ـ

به‌وزيرمحترم‌راه‌و ترابري‌درخصوص‌تعريض‌و اصلاح‌جاده‌جيرفت‌ـبافت‌.

  جلسه‌288ـ

به‌وزيرمحترم‌جهادسازندگي‌درخصوص‌تأمين‌آب‌بهداشتي‌مورد نياز شهرزنگي‌آبادكرمان‌و برق‌رساني ‌به ‌روستاهاي ‌شُپه‌ ناصري‌،باغات‌وعلي‌آباد.ـ

خدمت‌رياست‌محترم‌جمهوري‌درخصوص‌تذكربه‌روزنامه‌ايران‌به‌جهت‌توهين‌به‌رزمندگان‌وبسيجيان‌. ـ

به‌وزير محترم‌كشور جهت‌رعايت‌قانون‌انتخابات‌شوراهاي‌اسلامي‌. ـ

به‌وزيرمحترم‌نيرودرخصوص‌رسيدگي‌به‌وضعيت‌مديريت‌آب‌منطقه‌اي‌كرمان‌وتسريع‌دراحداث‌كانالهاي‌آبرساني‌وزمينهاي‌كشاورزي‌جيرفت‌و بلوك‌.

جلسه‌289ـ

خدمت‌رياست‌محترم‌جمهوري‌درخصوص‌صدوردستورجهت‌حل‌مشكل‌ارزي‌شركت‌هواپيمايي‌آسمان‌.ـ

تخصيص‌اعتبار لازم‌جهت‌احداث‌كمربندي‌شهرجيرفت‌

جلسه‌307ـ

خدمت‌رياست‌محترم‌جمهوري‌درخصوص‌صدوردستورجهت ‌تعيين‌تكليف ‌وضعيت‌ سكونت ‌اهالي‌ روستاي ‌مشكون ‌وجلوگيري‌از عزل ‌ونصب ‌مديران ‌مجموعه ‌دولت ‌بخاطرجريانات ‌سياسي‌

جلسه‌308ـ

به‌وزيرمحترم‌راه‌و ترابري‌درخصوص‌تسريع‌درشروع‌عمليات‌اجرايي‌احداث‌پل‌عنبرآبادو جاده‌كرمان‌ـ راين‌، ساردوئيه‌ـ جيرفت‌وبرقراري‌پروازهاي‌فرودگاه‌جيرفت‌

جلسه‌312ـ

به‌وزيرمحترم‌آموزش‌و پرورش‌درخصوص‌احداث‌دبيرستان‌دخترانه‌وپسرانه‌دردلفارد و جلوگيري‌از صرف‌امكانات‌مديريتي‌اداره‌آموزش‌و پرورش‌درتبليغات‌انتخاباتي‌.ـ

به‌وزير محترم‌جهادسازندگي‌درخصوص‌آسفالت‌جاده‌روستايي‌چمن‌واتمام‌جاده‌جيرفت‌ـاسفندقه‌.

جلسه‌314ـ

به‌وزيرمحترم‌آموزش‌و پرورش‌درخصوص‌احداث‌حداقل‌(126) كلاس‌درس‌درجيرفت‌واحداث‌دبيرستان‌در علي‌آبادعمران‌. ـ

به‌وزير محترم‌راه‌و ترابري‌درخصوص‌تعريض‌واصلاح‌خيابان‌اصلي‌دهستان‌بزرگ‌علي‌آبادعمران‌.  

جلسه‌315ـ

به‌وزيرمحترم‌كشور درخصوص‌تمهيدات‌لازم‌وقانوني‌جهت‌برگزاري‌سالم‌انتخابات‌مجلس‌ششم‌،خصوصاً در شهرستان‌جيرفت‌واستان‌كرمان‌.ـهمچنين‌درخصوص‌علت‌عدم‌تبديل‌روستاي‌بلوك‌به‌بخش‌وپيگيري‌تبديل‌دهستان‌علي‌آبادعمران‌به‌بخش‌

جلسه‌316ـ

به‌وزيرمحترم‌فرهنگ‌و ارشاد اسلامي‌درخصوص‌علت‌تغييرمديريت‌اداره‌ارشادجيرفت‌و جلوگيري‌از استفاده‌ابزاري‌ازمسائل‌فرهنگي‌جهت‌تبليغات‌زودرس‌انتخابات‌مجلس‌ششم‌درجيرفت‌.ـ

به‌وزير محترم‌بهداشت‌و درمان‌وآموزش‌پزشكي‌درخصوص‌ضعف‌مديريت‌شبكه‌بهداشت‌،درمان‌ورياست‌دانشگاه‌علوم‌پزشكي‌كرمان‌درخصوص‌تسريع‌دراحداث‌ساختمان‌دانشكده‌پرستاري‌جيرفت‌

جلسه‌317ـ

خدمت‌رياست‌محترم‌جمهوري‌درخصوص‌صدوردستورممانعت‌دستگاههاي‌دولتي‌ازاستفاده‌ابزاري‌جهت‌تبليغات‌انتخابات‌مجلس‌ششم‌

جلسه‌318ـ

به‌وزيرمحترم‌مسكن‌و شهرسازي‌درخصوص‌بهسازي‌مركز دهستان‌مردهك‌ورسيدگي‌به‌وضعيت‌شهرك‌شهيدبهشتي‌جيرفت‌.ـ

به‌وزير محترم‌نيرو درخصوص‌تسريع‌در رفع‌قطع‌متوالي‌برق‌درشهرستان‌جيرفت‌وبرق‌رساني‌به‌روستاهاي‌جگا، باغات‌، علي‌آباد، كميه‌، خاك‌نرم‌ودهستان‌بزرگ‌گوِر

جلسه‌ 320ـ

به‌وزيرمحترم‌راه‌و ترابري‌درخصوص‌تسريع‌درشروع‌عمليات‌اجرايي‌پل‌عنبرآبادوبرقراري‌پروازهاي‌شركت‌هواپيمايي‌آسمان‌به‌جيرفت‌

جلسه‌326ـ

به‌وزيرمحترم‌جهادسازندگي‌درخصوص‌تأمين‌آب‌بهداشتي‌مورد نيازروستاهاي‌بخش‌مركزي‌وتأمين ‌جاده ‌روستاهاي ‌دست‌كره ‌دشت‌كوه‌تا رضي‌آباد. ـ

خدمت‌رياست‌محترم‌جمهوري‌درخصوص‌صدور دستورجهت‌حل‌مشكلات‌ورزشكاران‌جيرفت‌.

جلسه‌327ـ

به‌وزيرمحترم‌جهادسازندگي‌درخصوص‌رسيدگي‌به‌دلايل‌احداث‌غيرفني‌جاده‌جيرفت‌ـميجان‌وتكميل‌آن‌جلسه‌333ـ

خدمت‌رياست‌محترم‌جمهوري‌درخصوص‌صدوردستوراجراي‌قانون‌بيمه‌بازنشستگي‌موقت‌واز كارافتادگي‌بافندگان‌قالي‌، قاليچه‌، گليم‌وزيلو.ـصدور دستور جهت‌تأمين‌اعتبار طرح‌جاده‌كمربندي‌جيرفت‌دربودجه‌سال‌79.ـصدور دستور جهت‌رفع‌كمبود مدارس‌در مقاطع‌مختلف‌تحصيلي‌درجيرفت‌

جلسه‌352ـ

به‌وزيرمحترم‌راه‌و ترابري‌درخصوص‌تسريع‌در برقراري‌مجددپروازهاي‌شركت‌هواپيمايي‌آسمان‌واجراي‌عمليات‌احداث‌پل‌عنبرآبادـدرياچه‌. ـبه‌وزير محترم‌آموزش‌و پرورش‌درخصوص‌احداث‌مدرسه‌درروستاهاي‌علاديني‌سفلي‌،شوكت‌آباد و فرخ‌آباد

جلسه‌353 -

به‌وزيرمحترم‌جهادسازندگي‌درخصوص‌حل‌مشكل‌آب‌آشاميدني‌ـبهداشتي‌روستاهاي‌بخش‌مركزي‌جيرفت‌واحداث‌پل‌عبور و مرور برروي‌چيل‌روستاهاي‌علاديني‌.ـ

به‌وزير محترم‌نفت‌درخصوص‌گازرساني‌و احداث‌انبار نفت‌در جيرفت‌وتأمين‌سوخت‌هواپيمادر فرودگاه‌جيرفت‌.

جلسه‌356ـ

به‌وزيرمحترم‌راه‌و ترابري‌درخصوص‌تخصيص‌اعتبارجهت‌احداث‌جاده‌كمربندي‌جيرفت‌وتكميل‌جاده‌كنار گذر شهر جيرفت‌واحداث‌جاده‌ساردوئيه‌ـراين‌.  

جلسه‌357ـ

به‌وزيرمحترم‌دادگستري‌درخصوص‌رسيدگي‌فوري‌به‌پرونده‌طلبكاران‌بنگاه‌داران‌ورشكسته‌درجيرفت‌

جلسه‌369ـ

به‌وزيرمحترم‌جهادسازندگي‌درخصوص‌آبرساني‌به‌روستاهاي‌بدون‌آب‌آشاميدني‌بهداشتي‌روستاهاي‌منطقه‌وتسريع‌ درساخت‌ جاده‌ مردهك‌ـ نرگسان‌. ـ

به‌وزير محترم‌راه‌و ترابري‌درخصوص‌احداث‌جاده‌راين‌از مسيرحسين‌آبادـ درب‌بهشت‌و تعريض‌و اصلاح‌جاده‌جيرفت‌ـ بلوك‌ـ كهنوج‌

جلسه‌370ـ

به‌وزيرمحترم‌آموزش‌و پرورش‌درخصوص‌رسيدگي‌به‌عملكردرؤساي‌آموزش‌وپرورش‌جيرفت‌، عنبرآباد در انتخابات‌.ـ

به‌وزير محترم‌فرهنگ‌و آموزش‌عالي‌درخصوص‌تسريع‌درتأسيس‌دانشگاه‌پيام‌نوردر شهرستان‌عنبرآباد وتبديل‌آموزشكده‌كشاورزي‌به‌دانشگاه‌كشاورزي‌جيرفت‌

جلسه‌377ـبه‌وزيرمحترم‌كشور درخصوص‌رسيدگي‌به‌عملكرد رئيس‌ستادتبليغات‌انتخابات‌جيرفت‌

جلسه‌380ـ

به‌وزيرمحترم‌كشاورزي‌درخصوص‌رسيدگي‌به‌وضعيت‌كشاورزان‌آسيب‌ديده‌ازخشكسالي‌، تسهيل‌درامرصادرات‌توليدات‌كشاورزي‌جيرفت‌و رسيدگي‌به‌وضعيت‌كشت‌وبرداشت‌محصولات‌درجيرفت‌.

جلسه‌383ـ

به‌وزيرمحترم‌فرهنگ‌و ارشاداسلامي‌درخصوص‌معرفي‌مكانهاي‌ديدني‌جيرفت‌به‌سياحان‌وجهانگردان‌. ـتأمين‌تسهيلات‌براي‌بازديدكنندگان‌از آبشاررودفرق‌.ـ

به‌وزير محترم‌كشوردرخصوص‌رسيدگي‌به‌حوادث‌حسينيه‌امام‌خميني‌جيرفت‌.