بعضی برابر تبلیغات فمنیستها اختیاردار تنشانند و دنبال سکس آزاد هستند. برخی نیز که بیشترینند، دنبال پولدار شدن و تفریح و تفرج و لبی تر کردن، سری در قماربازان پیدا کردن، و قری درکمرند.

 

قلم و بیان زادسرجیرفتی, [۲۵.۰۴.۱۸ ۱۵:۳۴]

https://www.instagram.com/p/Bh_bYF1nG5I/

..

سلام علیکم

اگر کسی یک خردل حیا و کمی عفت داشته باشد با فقر می‌جنگد و تن بدین کار محکوم، کثیف، پر بیماری و اخلاق کُش فاحشگی نمی‌دهد.

در جواب فرمایش شما باید بگویم که به احتمال قریب به یقین، در دُبی از هر یکصد نفر ، دو نفرشان از سر فقر خودفروش هستند، بقیه، بعضی برابر تبلیغات فمنیستها اختیاردار تنشانند و دنبال سکس آزاد هستند. برخی نیز که بیشترینند، دنبال پولدار شدن و تفریح و تفرج و لبی تر کردن، سری در قماربازان پیدا کردن، و قری درکمرند.

اینهمه فقر فقر نکنید. بروید تحقیق کنید در همین ایران و خصوصا تهران از هر صد نفر چند نفر به خاطر نان شب فاحشه گری می‌کنند، به جرات عرض می‌کنم که کمتر از ۲% . لاکن شهوت و پول و ماشین برای تفریح و گردش، با سفره معمولی پدری، حقوق کم شوهری، سازگاری ندارد لاجرم این کار را که هم لذت شیطانی دارد و هم پول دربیار است، بر می‌گزیند. بعد جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کنند. اکثر اینها از اکثر مردم پولدارترند.

البته یک عده کمی هم فراری از خانه پدر هستند، بسیاریشان معتادند، تعدادی از این فاحشات با این کار جیب بری می‌کنند. مسلم است که اگر کسی یک خردل حیا و کمی عفت داشته باشد با فقر می‌جنگد و تن بدین کار محکوم، کثیف، پر بیماری، و اخلاق کُش فاحشگی نمی‌دهد.

قطعا وجود یک نفرشان هم در نظام اسلامی، زشت و بد و زیاد است، اما امثال اینان در همیشه تاریخ بودند و هستند و خواهند بود. اگر کسی مستند ثابت کند که هر کدام از اینها به خاطر فقر روسپی شده اند، قطعا مقامات مربوط در جمهوری اسلامی ایران مسؤولند و باید مؤاخذه شوند و آن خودفروشان را سر و سامان دهند.

                   طلبه بسیجی؛

             علی زادسرجیرفتی؛

         تهران؛ ۰۵ اردیبهشت ۱۳۷۹.

...